Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kurikan Näkökulma Oy

Y-tunnus: 2408362-1

Osoite: Kirkkoahde 1

Postinumero: 61300

Postitoimipaikka: Kurikka

Puhelinnumero: 06 4510 900

Sähköpostiosoite: kurikka@nakokulma.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kurikan Näkökulma Oy

Nimi: Ilkka Pääjärvi

Osoite: Kirkkoahde 1

Postinumero: 61300

Postitoimipaikka: Kurikka

Puhelinnumero: 06 4510 900

Sähköposti: ilkka.paajarvi@nakokulma.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Kurikan Näkökulma Oy

Nimi: Ilkka Pääjärvi

Osoite: Kirkkoahde 1

Postinumero: 61300

Postitoimipaikka: Kurikka

Puhelinnumero: 06 4510 900

Sähköposti: ilkka.paajarvi@nakokulma.fi

4. Rekisterin nimi

Potilasteriksteri, Kurikan Näkökulma Oy.

Keskitetysti ylläpidetty vastaanoton ja lääkärien potilasrekisteri. Silmäaseman potilasrekisteri koostuu sähköisestä asiakasrekisteristä sekä sähköisestä potilastietorekisteristä, jotka on suojattu Silmäaseman tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietojen perusteena on asiakkaalta saatu toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, Silmäaseman asiakkaan ja Silmäaseman välinen asiakassuhde tai asiakkaan suostumus.

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Potilaan silmien tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan (esim. näöntarkastus, lääkärin tekemä silmien tarkastus.
 • Tilastointiin, suunnitteluun ja seurantaan, laskutukseen ja perintään sekä muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin.
 • Palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja tuottamiseen sekä niiden toimittamiseen asiakkaille.
 • Asiakassuhteiden ylläpitoon, asiakkaiden informoimiseen ja muistuttamiseen rekisterinpitäjän palveluista.
 • Asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen, markkinatutkimusten ja mielipidetutkimusten toteuttamiseen.
 • Asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseen, asiakkaiden ja asiakaspalvelukeskuksen välisten puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtuman todentamiseksi, turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi.
 • Asiakkaiden erikseen hyväksymien palvelujen käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.
 • Rekisterinpitäjän oman tieteelliseen tutkimukseen.

Rekisteritietoja käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei laissa ole toisin säädetty.

6. Rekisterin tietosisältö

Silmäaseman rekisterit muodostavat yhdessä asiakkaasta loogisen kokonaisuuden, kuitenkin siten, että jokainen osarekisteri on hallittavissa omana kokonaisuutenaan huomioiden sitä koskevat lakiin ja asetuksiin perustuvat vaatimukset.

Potilasrekisteriin rekisteröidystä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Kutsumanimi
 • Henkilötunnus
 • Henkilötunnusta vastaava muu yksilöivä tunniste (esim. henkilöt, joilla ei ole Suomen viranomaisen myöntämää HETU:a)
 • Sähköinen asiointitunnus (SATU)
 • Asiakasnumero tai muu vastaava yksilöivä tunniste.
 • Lupa lähettää asiakkaalle hoito-ohjeita (potilastiedot) sähköisiä kanavia käyttäen
 • Potilaan huoltajatiedot sekä yhteyshenkilö
 • Potilaan tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömät tutkimus-, hoito- ja terveydentilatiedot, laboratoriokuvat sekä hoitoa koskevat ajanvaraus-, laskutus- ja laadunvalvontatiedot
 • Potilaan esittämät toivomukset tai vaatimukset toimenpiteitä varten (esim. anestesia, toivomukset hoitohenkilökunnan suhteen jne.)
 • Lakisääteisiin valtakunnallisiin rekistereihin toimitettavat tiedot

Kaikesta rekisterien käytöstä ja tietojen luovutuksesta tallennetaan lokitiedot erilliseen rekisteriin. Rekisteriin tallennetaan tieto mitä tietoa on käsitelty, kuka tietoa käsitteli, minkä järjestelmän kautta tietoa käsiteltiin, mitä tietoja on luovutettu, millä perusteella tietoja on luovutettu (asiakkaan suostumus tai pyyntö tai lakiin perustuva peruste).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat potilaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tuotteiden ja palvelujen käytön, tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot. Lisäksi voidaan potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen hankkia tai saada tietoja myös muualta. Tietolähteenä on myös väestörekisterikeskus.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan sivullisille vain potilaan tai potilaan laillisen edustajan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen nojalla. Potilastietoja voidaan käyttää lain ja asetusten sallimissa rajoissa Silmäaseman sisällä ilman potilaan suostumusta, ellei potilas tietojen luovuttamista kiellä. Lain nojalla tietoja luovutetaan terveydenhuollon valvontaviranomaisille tai valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Potilaan sähköiset reseptit tallentuvat reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela. Potilas voi kieltäytyä sähköisestä reseptistä.

Poikkeukset, jolloin potilastietoja voidaan luovuttaa potilaslain 785/1992 pykälän 13 nojalla tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedonsaantiin säädetty oikeus.

Tajuttomuuden tai muuhun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan henkilöllisyydestä ja hänen terveydentilastaan, ellei asiakas ole sitä kieltänyt.

Potilaan kuoltua saadaan hänen elinaikanaan annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja antaa perustellusti ja kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa ja oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen ja oikeuksien selvittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiset asiakirjat säilytetään lukollisessa tilassa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Potilastietoja käyttävät ainoastaan potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt (lääkärit, optikot, hoitajat), jotka ovat työ- tai muussa sopimussuhteessa Silmäasemaan ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kaikkia Silmäaseman potilasrekisteriin liittyviä ohjeita ja toimintatapoja. Rekisterin käyttöoikeudet myönnetään tietojen käsittelyyn oikeutetuille vain siinä laajuudessa, kuin työtehtävät edellyttävät. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollsuus. Sähköiset potilasasiakirjat suojataan henkilökohtaisilla salasanoilla. Paperiset asiakirjat säilytetään lukollisessa tilassa (laki potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992 pykälä 13).

Potilastietojen käyttöä valvotaan ja tiedot suojataan teknisesti. Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan potilasrekistereistä annettuja säännöksiä. Potilastieojen käsittelyn ja suojauksen periaatteista päättää rekisterinpitäjän ylin johto.

Pääsy tietoihin on vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista, huomioiden lain mukaiset pakolliset säilytysajat. Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot ja asiakastiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain lain nojalla. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla ja tarkastusoikeuden käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa potilasta hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö tai potilaan suostumuksella muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tiedot voidaan antaa potilasasiakirjojen jäljennöksinä. Käyttäjä voi halutessaan siirtää rekisterissä olevia henkilötietojaan ja muita häneen liittyviä tietoja rekisteristä kolmansille osapuolisille siten, kuin palvelu kulloinkin sen mahdollistaa. Siirto voi tapahtua vain siten, että asiakkaan henkilöllisyys on todennettu siirron yhteydessä luotettavalla tavalla ja huomioiden henkilön tunnistamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan kirjallisesta vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (Henkilötietolaki, 29§), Tiedon korjaamista koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee asianomainen terveydenhuollon ammattihenkilö tai hänen estyneenä ollessa muu potilasasioista vastaava terveydenhuollon ammattihenkilö. Virheelliset merkinnät korjataan siten, että myös alkuperäinen tieto on myöhemmin luettavissa (STM:n asetus potilasasiakirjoista 289/2009).

Potilas voi antaa Silmäasemalle tietoyhteiskuntakaaren 200§ mukaisia sähköistä suoramarkkinointia koskevia suostumuksia sekä peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Potilaan käyttäessä kielto-oikeuttaan hänelle voidaan toimittaa vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakassuhteen hoitoon liittyvää informaatiota.

Call Now Button